AlphabetX1

https://join.slack.com/t/alphabetx/shared_invite/enQtNDA4MDM3ODc4MDcxLTk1NDhlMDBiZjVlNDRlY2E1ZThjZWYwNjhiMWIwYmNlNTE0MDBiZTI1MTM4YjIyNDQ4MDMzOTkzNzdmNzg2MWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation AlphabetX invites you:

https://join.slack.com/t/alphabetx/shared_invite/enQtNDA4MDM3ODc4MDcxLTk1NDhlMDBiZjVlNDRlY2E1ZThjZWYwNjhiMWIwYmNlNTE0MDBiZTI1MTM4YjIyNDQ4MDMzOTkzNzdmNzg2MWY

30 jul 2018